متقاضیان محترم کاشت موی طبیعی در رویان مو سلامت  بایستی در نظرداشته باشند که نتیجه کلی کاشت مو ی طبیعی از نظررضایت بخش بودن و طبیعی شدن کار به عوامل زیر بستگی دارد:

۱) میزان پوشش دهی موها درمنطقه کاشت که خود تابعی از فاکتورهای ذیل می باشد :
1-مشخصات ظاهری و تعداد موها درناحیه بانک مو

2-مشخصات پوست سر در منطقه پشت سر